Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure Ordevos trainingen

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de activiteit of de opleiding en/of meent dat Ordevos de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt dient deze klacht binnen 2 maanden na afloop van de activiteit of de opleiding schriftelijk ingediend te worden bij de directie Ordevos. Hiervoor kunt u desgewenst een klachtenformulier gebruiken (zie voorbeeld). Het adres luidt: Ordevos t.a.v. de directeur mw. B.M. Vooijs Herebinnensingel 24 9711GH Groningen Ordevos verplicht zich om op een klacht binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 4 weken te reageren. Indien blijkt dat Ordevos niet voor een bevredigende oplossing kan of wil zorg dragen kan de bemiddeling van mw. mr. C.T. Hofman, Rademarkt, Groningen ingeroepen worden. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend en eventuele consequenties worden door Ordevos binnen 1 maand afgehandeld. Indien er langere tijd nodig is, wordt de deelnemer hiervan in kennis gesteld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard. Klachtenformulier Voor een klacht over onze dienstverlening kunt u gebruik maken van dit klachtenformulier. Graag verzenden aan: Ordevos Herebinnensingel 24 9711GH Groningen info@ordevos.nl Naam cliënt / deelnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres, postcode, woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem? Wat en/of wie betreft het? Wanneer vond dit plaats? Omschrijving van de klacht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewenste oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heeft u dit al mondeling, persoonlijk of telefonisch voorgesteld. Zo ja, wie heeft u daarover gesproken en wat is het resultaat daarvan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats en datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Algemene voorwaarden trainingen

Ordevos Coaching, Training en Begeleiding en Ordevos Pro

 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, organisatie-advisering, assessment of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag
Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

4. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen

Ordevos hanteert een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Echter, indien de cursus aanvangt en de bedenktermijn nog niet is verstreken, vervalt deze van rechtswege op het moment dat de cursus start.

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Ordevos Coaching Training en Begeleiding bevestigde e-mail.

Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
Annuleren korter dan 2  weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats   in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende training. Als u niet binnen een week annuleert, staat u ingeschreven voor de eerstvolgende training en zijn verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

Annuleren door Ordevos

Annuleren door Ordevos in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
Ordevos behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

5. Personeel

Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.

6. Detachering

6.1. Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om voor aanvang van de dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

6.2 Volledigheid van informatie

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

7. Trainingen en workshops

7.1. Wijze van deelname

Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft  Ordevos het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
Ordevos kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

7.2. Keuze trainingslocatie

Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Ordevos te stellen eisen.
Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
Ordevos zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

7.3 Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops

Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Ordevos schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Ordevos georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
Eventuele verblijfskosten, indien noodzakelijk en besproken, worden door Ordevos doorberekend aan de  opdrachtgever

7.4. Annulering en uitstel incompany  trainingen en workshops

Boven het gestelde in artikel 7 en 8 van de voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.

Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

           Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum:                                 50%

           Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:                               75%

           Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum:                                   100%

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Ordevos berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Ordevos verschuldigd te zijn. De eventuele verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Follow up trainingen en workshops

Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een training of workshop behorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan Ordevos meldt, kan hij in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke training of workshop volgen.

8. Tarieven en kosten van de opdracht
In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen onze reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 en 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. 

Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

10. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Ordevos dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Ordevos de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. adviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid
Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.

De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

15. Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

16. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Groningen, maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

PRIVACY VERKLARING

__________________________ 

In deze privacyverklaring van Ordevos en Ordevos Pro omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.   

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN ORDEVOS en ORDEVOSPRO? 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Van website bezoekers:

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. 

Van klanten die zich aanmelden: 

Naam contactpersoon: Bonnie Vooijs

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven, voor verdere correspondentie. 

Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken. 

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons Ordevos Facebook account: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en hosting bedrijf (beiden Wemagine gevestigd in Groningen) voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer. 

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.  

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure. 

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan het CAK of de Belastingdienst.  

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie. 

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Ordevos werkt met Curiat, ontworpen en gebouwd door Wemagine (ook onze host) en is 100% AVG proof.

CURIAT

We werken in Curiat, een dossieropbouwsysteem met agendafunctie, emailfunctie en takenlijsten. Curiat is een goed beveiligd en 100 % AVG proof dossieropbouwsysteem en wordt aangeraden door de BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) waar alle Ordevos coaches lid van zijn.

Specificatie, Curiat doet beschikken over:

SSL:
Beveiligde verbinding via Extended validation SSL certificate. Met SSL worden al uw gegevens versleuteld verzonden, hierdoor is deze informatie niet leesbaar voor derden.

Sterk wachtwoord:
Curiat gebruikers worden geforceerd een sterk wachtwoord te gebruiken en deze periodiek te wijzigen.

Tweestapsverificatie:
U weet natuurlijk het belang van een sterk wachtwoord, maar omdat Curiat persoonsgevoelige informatie bevat hebben we een extra beveiligingslaag toegevoegd: Tweestapsverificatie. U logt in bij Curiat met uw wachtwoord, maar voordat u toegang krijgt moet u de code invullen die naar uw telefoon is verstuurd. Alleen u heeft toegang tot uw telefoon, dus alleen u heeft toegang tot de data binnen Curiat.

Hosting:
Onze servers staat in een betrouwbaar datacentrum welke beschikt over 24/7 beveiliging, identiteitscontrole bij de ingang, brandbeveiliging en interne CCTV bewaking. Alleen medewerkers van Curiat en haar hostingpartner hebben toegang tot de servers.

Back-ups:
Wij maken dagelijks automatisch een back-up van de database en wekelijks een back-up van uw bestanden. Deze back-ups zijn versleuteld opgeslagen op een andere fysieke locatie.

Veiligheidsupdates:
Constante en gratis veiligheidsupdates.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het eventuele gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.  

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?").

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren. 

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op. 

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 10 april 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.